Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

YÊU CẦU ĐỐI CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC PHÒNG QUẢN LÝ GIÁ CÔNG SẢN

Yêu cầu đối với các chức danh công việc PQLG - CS.doc