Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 13 BÁN CHUYỂN NHƯỢNG TSNN

0. Bìa QT Bán chuyển nhượng tài sản nhà nước.doc

1. QT - 13 Bán chuyển nhượng tài sản nhà nước.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc