Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 12 ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN NHÀ NƯỚC

0. Bìa QT Điều chuyển tài sản nhà nước.doc

1. QT - 12 Điều chuyển tài sản nhà nước.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi xử lý công việcdoc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc