Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 11 KÊ KHAI GIÁ, KÊ KHAI LẠI GIÁ

0. Bìa QT Kê khai giá.doc

1. QT 11 Kê khai giá.doc

2. Hồ sơ kê khai giá, kê khai lại giá (Pịu lục số 5).doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc