Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 10 QUYẾT ĐỊNH GIÁ THUỘC THẨM QUYỀN STC

0. Bìa QT Quyết định giá thuộc thẩm quyền STC.doc

1. QT - 10 Quyết định giá thuộc thẩm quyền STC.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Hồ sơ phương án giá (Phụ lục số 2).doc

4. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

6. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc