Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 08 HIỆP THƯƠNG GIÁ

0. Bìa QT-GCS -04 Hiệp thương giá.doc

1. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

2. Hồ sơ hiệp thương giá (Phụ lục số 3).doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc

6. QT 08 Hiệp thương giá.doc