Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 07 KIỂM SOÁT ĐỘC QUYỀN GIÁ

0. Bìa QT Kiểm soát độc quyền giá.doc

1. QT - 07 Kiểm soát độc quyền giá.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc