Phòng Ngân sách Phòng Ngân sách

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC - PNS

Yêu cầu đối với các chức danh công việc phòng ngân sách.doc