Phòng đầu tư Phòng đầu tư

YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC CHỨC DANH CÔNG VIỆC - PĐT

Yêu cầu đối với các chức danh công việc.doc