Quy trình chung Quy trình chung

5. QT 04 - KIỂM SOÁT DỊCH VỤ KHÔNG PHÙ HỢP

0. Bìa QT 04.doc

1. QT 04 -  Kiểm soát dịch vụ không phù hợp.doc

2. BM 04.01 - Báo cáo xử lý dịch vụ không phù hợp.doc

3. BM 04.02 - Sổ theo dõi sự không phù hợp.doc

4. BM 04.03 - Danh mục dịch vụ không phù hợp thường gặp.doc