Quy trình chung Quy trình chung

4. QT 03 - ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

0. Bìa QT 03.doc

1. QT 03 - Đánh giá nội bộ.doc

2. BM 03.01 - Chương trình đánh giá nội bộ.doc

3. BM 03.02 - Phiếu ghi chép đánh giá.doc

4. BM 03.03 - Báo cáo sự không phù hợp.doc

5. BM 03.04 - Các điểm lưu ý.doc

6. BM 03.05 - Báo cáo đánh giá nội bộ.doc

7. BM 05.01 - Yêu cầu hành động KPPN.doc