Quy trình chung Quy trình chung

3. QT 02 - KIỂM SOÁT HỒ SƠ

0. Bìa QT 02.doc

1. QT 02 - Quy trình kiểm soát hồ sơ.doc

2. BM 02.01 - Danh mục hồ sơ.doc

3. BM 02.02 - Phiếu mượn hồ sơ.doc

4. BM 02.03 - Biên bản huỷ hồ sơ.doc