Phòng Ngân sách Phòng Ngân sách

QT 20 CẤP MÃ SỐ QUAN HỆ NGÂN SÁCH

1. Bìa QT 20 cấp mã số quan hệ ngân sách.doc

2. QT 20 - Cấp mã số quan hệ ngân sách.doc

3. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

4. Mẫu số 01 - MSNS-BTC.doc

5. Mẫu số 08 - MSNS-BTC.doc

6. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý CV.doc

7. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việv.doc

8. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc