Phòng đầu tư Phòng đầu tư

QT 17 - QT Quyết toán dự án hoàn thành

0. Bìa QT 17.doc

1. QT 17 Quyết toán dự án hoàn thành.doc

2. Biểu mẫu quyết toán.doc

3. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

4. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý CV - QT 17.doc

5. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

6. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết qu3a thực hiện TTHC.doc