ISO ISO

Quyết định V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ISO 9001:2008 của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        37       /QĐ-STC

      Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20  tháng 3  năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ISO 9001:2008

của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

Căn cứ Quyết định số 4864/QĐ-UBND ngày 30/12/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phê duyệt kinh phí triển khai áp dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn 9001:2000 tại 15 đơn vị thực hiện năm 2009;

Căn cứ công văn số 5701/UBND-CCHC ngày 04/10/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc đăng ký danh sách các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng giai đoạn 2006-2010 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Căn cứ Biên bản số 125/BB.SKHCN ngày 01/12/2008 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc xét duyệt Đề án 15 đơn vị hành chính xây dựng và áp dụng ISO 9001:2000 năm 2009;

Căn cứ tình hình thực tế nhân sự tại cơ quan Sở Tài chính và theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình ISO 9001:2008 của Sở Tài chính (gọi tắt là Ban ISO), gồm các ông, (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Thành Long – Giám đốc Sở:                              Trưởng ban;      

2. Bà Bùi Thị Dung –  Phó Giám đốc Sở:                                    Phó Trưởng ban            ;

3. Ông Lê Ngọc Khánh – Phó Giám đốc Sở:         Phó Trưởng ban/Đại diện lãnh đạo;

4. Ông Dương Minh Tú – Chánh Văn phòng Sở: Thành viên kiêm Thư ký;

5. Ông Bùi Tiến Dũng – Chánh Thanh tra:                                 Thành viên;

6. Ông Trương Văn Quế - Trưởng phòng Ngân sách:                Thành viên;

7. Ông Giang Đức Thiện – Trưởng phòng Đầu tư:                     Thành viên;

8. Ông Phạm Khuê Nguyên – Trưởng phòng QL GCS:             Thành viên;

9. Ông Lê Hà Hải – Trưởng phòng Hành chính văn xã:            Thành viên;

10. Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt – Phó Trưởng  phòng/Phụ trách phòng Tài chính Doanh nghiệp: Thành viên;

11. Ông Dương Đình Ngân – Chuyên viên Văn phòng: Nhân viên kiểm soát tài liệu.

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo ISO

1. Nhiệm vụ chung của Ban ISO:

- Hoàn thiện Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng tại Sở Tài chính.

- Triển khai hệ thống hoạt động đúng kế hoạch theo yêu cầu.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động duy trì hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan; kiểm tra, giám sát hoạt động tư vấn, đánh giá của các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại cơ quan.

- Duy trì HTQLCL hoạt động hiệu quả.

- Cải tiến thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của HTQLCL.

2. Trưởng Ban ISO:

- Chỉ định những thành viên tham gia trong Ban ISO và tiến hành phân công trách nhiệm một cách rõ ràng đầy đủ cho các thành viên.

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban ISO thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Giám sát tiến độ xây dựng HTQLCL.

- Định kỳ họp xem xét của Lãnh đạo để đánh giá kết quả quá trình xây dựng, thực hiện, duy trì, cải tiến của HTQLCL và quyết định mọi nhu cầu cải tiến.

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời các nguồn lực cần thiết phục vụ cho việc xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL.

- Đảm bảo thúc đẩy toàn bộ tổ chức nhận thức được các yêu cầu của công tác xây dựng ISO.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình xây dựng và hoàn thiện HTQLCL tại cơ quan.

3. Phó Ban ISO/Đại diện lãnh đạo:

- Thay mặt Trưởng Ban chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL tại cơ quan.

- Phối hợp với các đơn vị tư vấn, tổ chức chứng nhận lập kế hoạch đánh giá nội bộ và chứng nhận  HTQLCL phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại cơ quan.

- Triển khai kế hoạch đánh giá nội bộ đã thống nhất đến các cá nhân liên quan biết và thực hiện. Đồng thời giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo mọi thành viên hoàn thành công việc đúng thời gian quy định.

- Đảm bảo các quá trình cần thiết của HTQLCL trong Sở được thiết lập thực hiện và duy trì.

- Định kỳ, ít nhất 3 tháng/lần báo cáo Trưởng Ban ISO về kết quả hoạt động của HTQLCL và mọi nhu cầu cần cải tiến.

- Đảm bảo toàn bộ CBCC nhận thức được các yêu cầu của công tác xây dựng ISO trong phạm vi trách nhiệm của từng vị trí.

- Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các thành viên Ban ISO và đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật cho Trưởng Ban ISO kịp thời, chính xác.

4. Thư ký Ban ISO:

- Tham mưu cho Trưởng Ban ISO về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

- Cùng với Phó Ban ISO/Đại diện lãnh đạo chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban ISO trong việc đảm bảo tiến độ xây dựng HTQLCL đúng kế hoạch.

- Phối hợp với Phó Ban ISO/Đại diện lãnh đạo có biện pháp xử lý những nhân sự không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp với các tổ chức tư vấn, tổ chức chứng nhận, chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá khi thực hiện việc tư vấn, đánh giá tại cơ quan để xác nhận kết quả tư vấn, đánh giá.

- Tập hợp và truyền đạt các thông tin từ Lãnh đạo Sở đến tư vấn và ngược lại.

5. Nhân viên kiểm soát tài liệu:

- Phân phối các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác xây dựng HTQLCL.

- Tổng hợp tất cả các tài liệu đã được tư vấn, góp ý và chỉnh sửa hoàn chỉnh của các bộ phận trình Lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Phân phối và kiểm soát các tài liệu hiện hành đảm bảo các bộ phận luôn sử dụng tài liệu mới nhất và đúng nhất theo Thủ tục kiểm soát tài liệu đã phê duyệt; đồng thời thu hồi các tài liệu đã hết giá trị sử dụng.

- Lưu trữ các tài liệu và dữ liệu trên máy tính.

 

 

6. Thành viên Ban ISO/Trưởng các phòng chuyên môn, bộ phận:

- Hoàn thành mọi công việc theo yêu cầu Tư vấn (đã thống nhất giữa Tư vấn và Trưởng bộ phận) trước lần tư vấn kế tiếp của đơn vị mình.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các tài liệu, các kế hoạch, các mục tiêu của bộ phận đã được ban hành.

- Thường xuyên rà soát các quy trình, thủ tục đã được ban hành thuộc phạm vi áp dụng và phân tích các sự không phù hợp đã xảy ra trong phòng để kịp thời đưa ra các hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến; sửa đổi tài liệu nội bộ hoặc biên soạn tài liệu mới cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm nâng cao tính hiệu lực của hoạt động quản lý.

- Hàng ngày dành 15 phút chọn một mẫu công việc bất kỳ của nhân viên để kiểm tra việc tuân thủ so với tài liệu đã ban hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 86/QĐ-STC ngày 05/7/2012 của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các thành viên Ban Chỉ đạo có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

                                                                                               

Nơi nhận:                                                                                          GIÁM ĐỐC

- Như điều 4;

- Lưu: VT, ISO.                                                                                                   (đã ký)

 

 

                                                                                      Nguyễn Thành Long