Quản lý giá công sản Quản lý giá công sản

QT - 06 ĐĂNG KÝ GIÁ

0. Bìa QT Đăng ký giá.doc

1. QT 06 - QT Đăng ký giá.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Hồ sơ đăng ký giá (Phụ lục số 4).doc

4. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc - QT 06.doc

5. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi quá trình xử lý công việc.doc

6. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc