Phòng Ngân sách Phòng Ngân sách

QT 19 CẤP BÙ THUỶ LỢI PHÍ

0. Bìa QT 19.doc

1. QT 19 Cấp bù thuỷ lợi phí.doc

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý CV - QT 19.doc

4. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết qủa xử lý công việc.doc

5. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết qủa thực hiện TTHC.doc