Phòng đầu tư Phòng đầu tư

QT 16 - QT Quản lý mã số dự án

0. Bìa QT 16.doc

1. QT 16 Cấp mã số dự án

2. BM 06.01 - Giấy biên nhận hồ sơ.doc

3. Mẫu số 03 - Tờ khai đăng ký.doc

4. Mẫu số 04 - Tờ khai đăng ký.doc

5. Mẫu số 05 - Tờ khai đăng ký BS.doc

6. Mẫu số 06B - Giấy chứng nhận.doc

7. Mẫu số 07 - Tờ khai điều chỉnh.doc

8. Mẫu số 08B-MSNS-BTC.doc

9. Mẫu số 09 - Thống kê đơn vị.doc

10. Phụ lục 9 - Phiếu theo dõi quá trình xử lý CV - QT 16

11. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả công việc.doc

12. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc