Quy trình chung Quy trình chung

1. SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

0. Bìa STCL.doc

1. Sổ tay chất lượng.doc

2. Phụ lục 1 - Nhận biết quá trình.doc

3. Phụ lục 2 - Chính sách chất lượng.doc

4. Phụ lục 3 - Mục tiêu chất lượng của CQHCNN.doc

5. Phụ lục 4 - Mục tiêu chất lượng của các đơn vị.doc

6. Phụ lục 5 - Báo cáo thực hiện MTCL.doc

7. Phụ lục 6 - Biên bản hợp xem xét của lãnh đạo.doc

8. Phụ lục 7 - Kế hoạch đo lường sự thỏa mãn khách hành.doc

9. Phụ lục 8 - Bảng câu hỏi sự đo lường thỏa mãn KH.doc

10. Phụ lục 9 - PHiếu theo dõi quá trình xử lý CV.doc

11. Phụ lục 10 - Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc.doc

12. Phụ lục 11 - Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.doc

13. Phụ lục 12 - Bảng phân tích dữ liệu.doc

14. Phụ lục 13 - Báo cáo phân tích dữ liệu.doc

15. Danh mục thủ tục hành chính hiện hành.doc