Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Ban hành tài liệu ISO 9001:2008 của Sở tài chính

ngày 19/6/2013 ban hành iso 9001:2008 của Sở tài chính