Thông tin ISO Thông tin ISO

Giám đốc Sở Trao Bộ Tài liệu ISO 9001:2008 cho đại diện cac phòng chuyên môn thuộc Sở
chương trình Iso 9/7/2013
Công bố tài liệu ISO 9001:2008 ngày 19/6/2013
Sở tài chính tập huấn ISO
ngày 19/6/2013 ban hành iso 9001:2008 của Sở tài chính