Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Tài liệu hội nghị 2019
Thảo luận về hạn chế, tồn tại qua công tác dự toán, thanh tra, kiểm toán, quyết toán và quản lý sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT trong giai đoạn 2017-2019