Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Khai mạc đánh giá nội bộ lần I năm 2017

Ngày 27/4/2017, Sở Tài chính tổ chức khai mạc đánh giá nội bộ lần I năm 2017 tại Văn phòng Sở Tài chính