Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ CỬ TRI LẤY Ý KIẾN NHẬN XÉT VỀ NGƯỜI ĐƯỢC DỰ KIẾN GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2016-2021

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội dồng nhân dân năm 2015;

Căn cứ Hướng dẫn số 21/HD-MTTQ-BTT ngày 19/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT thực hiện Bước 2 Quy trình hiệp thương: Nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ Thông báo số 86/TB-MTTQ-BTT ngày 22/02/2016 của  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh BR-VT về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh BRVT nhiệm kỳ 2016-2021.

Vào lúc 8h00, ngày 01/03/2016, lãnh đạo Sở Tài chính phối hợp với Ban chấp hành công đoàn triệu tập toàn thể công chức, nhân viên thuộc Sở về tham dự Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021).

- Chủ trì hội nghị:

+ Đ/c: Nguyễn Dương Hùng - Phó Giám đốc Sở;

+ Đ/c: Lê Hà Hải - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn

- Thư ký Hội nghị:

+ Đ/c: Dương Đình Ngân - Phó Chánh Văn phòng Sở

-  Tại Hội nghị, tập thể công chức, nhân viên Sở Tài chính đã thống nhất biểu quyết giới thiệu đồng chí Lê Ngọc Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021). Thống nhất biểu quyết 65/65 (đạt tỷ lệ: 100%).

-  Cũng tại Hội nghị này, đ/c Lê Ngọc Khánh đã trân trọng cảm ơn tập thể công chức, nhân viên Sở Tài chính đã tín nhiệm, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) và xin hứa, sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng với Ban Giám đốc và tâp thể công chức, nhân viên Sở Tài chính tham mưu chất lượng các chính sách tạo nguồn lực tài chính của tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao.

Hình ảnh hội nghị:

Đ/c Nguyễn Dương Hùng - Phó Giám đốc Sở - Chủ trì Hội nghị

Đ/c Lê Hà Hải - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn - Giới thiệu danh sách người ứng cử và Tiêu chuẩn của Đại biểu HĐND

Đ/c Dương Đình Ngân - Phó Chánh Văn phòng Sở - Thư ký Hội nghị đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

Đ/c Trương Văn Quế - Trưởng phòng Ngân sách - Đại diện cử tri phát biểu ý kiến đối với người ứng cử

Đ/c Lê Ngọc Khánh - Bí thư Đảng uỳ Sở - Giám đốc Sở - Người ứng cử, đại diện cơ quan phát biểu ý kiến

Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay thông qua người ứng cử