Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Tiếp và làm việc với đại diện Phòng Kinh tế - Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh về KCN Mỹ Xuân A2

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 9209/UBND-VP ngày 01/12/2015 v/v Ủy quyền làm việc Phòng Kinh tế - Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh về KCN Mỹ Xuân A2.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ngày 02/12/2015 Sở Tài chính phối hợp các Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, BQL các Khu công nghiệp về việc giải quyết những vướng mắc về đơn giá thuê đất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với KCN Formosa.

Thành phần tham dự gồm có:

*         Đại diện Sở Tài chính:

-         Ông Lê Ngọc Khánh       - Giám đốc; chủ trì;

-         Ông Trần Văn Thọ           - Trưởng phòng QLGCS.

*         Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư:

-         Bà Nguyễn Thị Khánh Vân         - Phó trưởng phòng ĐTPTKT.

·        Đại diện Cục Thuế tỉnh:

-         Ông Nguyễn Đăng Lĩnh               - Trưởng phòng Quản lý đất.

*         Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường:

-         Nguyễn Thiên Vũ              - Phó trưởng phòng Giá đất và BTGPMB;

-         Nguyễn Tấn Dũng            - Trưởng phòng QLĐĐ.

*        Đại diện Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:

-         Ông Lê Văn Phong          - Phó Trưởng ban.

*        Đại diện Phòng Kinh tế - Văn phòng kinh tế văn hóa Đài Bắc:

-         Ông Phùng Tử Lăng                    - Trưởng Phòng kinh tế - VP Đài Bắc;

-         Ông Hsia I Min                              - Phó Tổng Giám đốc Công ty PTQT Formosa;

-         Bà Lê Thị Kim Chi                        - Phó Tổng Giám đốc HC Công ty PTQT Formosa;

-         Ông Hoàng Vương Duy               - Thư ký Phòng kinh tế;

-         Ông Dương Tống Quốc               - Nhân viên Phòng kinh tế.

                        *         Thông tin hình ảnh buổi làm việc: