Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

Hội nghị giao ban cơ quan tài chính quý III/2015

Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2015 và ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách cả năm 2015; đồng thời đề ra các giải pháp điều hành thu, chi ngân sách những tháng cuối năm. Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban cơ quan tài chính Quý III/2015.

Thành phần tham dự, gồm có:

  • Về phía Sở Tài chính:

+ Ban Giám đốc Sở

 + Lãnh đạo các phòng: Ngân sách, Hành chính – văn xã, Đầu tư, Thanh tra, Quản lý Giá – Công sản, Tài chính doanh nghiệp, Văn phòng Sở và cán bộ chuyên quản Phòng Ngân sách.

  • Về phía Cấp huyện, thành phố:

+ Đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch

+ Kế toán một số xã, phường, thị trấn

Hội nghị giao ban cơ quan tài chính Quý III/2015 đã thông qua báo báo vắn tắt tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ triển khai Quý IV/2015 và ước tình hình thực hiện thu, chi ngân sách cả năm 2015; Báo cáo thực hiện công tác xây dựng dự toán năm 2016, công tác quyết toán năm 2014, kiểm toán ngân sách năm 2014; Báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công. Tiếp thu và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, thành phố.

Một số hình ảnh về Hội nghị:

(Đ/c Lê Ngọc Khánh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính

phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

(Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Đại biểu tham gia Hội nghị)