Hoạt động của Sở Hoạt động của Sở

HƯỚNG DẪN, GIẢI ĐÁP MỘT SỐ VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ TOÁN, CHẤP HÀNH VÀ QUYẾT TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước. Chiều thứ Năm, ngày 17/9/2015, Sở Tài chính đã có buổi làm việc, trao đổi với Ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng phòng Tổng hợp quyết toán Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính nhằm hướng dẫn, giải đáp một số vướng mắc liên quan đến công tác nghiệp vụ chuyên môn như: công tác hạch toán kế toán, quyết toán ngân sách, thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước…

Thành phần tham dự gồm có:

+ Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở Tài chính.

+ Đ/c Ngô Thị Kim Tuyến – Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh.

+ Lãnh đạo và chuyên viên các phòng Ngân sách, Hành chính Văn xã, Đầu tư, Tài chính Doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Văn Hào đã giải đáp hầu hết các khó khăn, vướng mắc của Đại diện KBNN tỉnh và đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở về công tác tổ chức lập và quản lý dự toán, chấp hành và quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước; thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

(Ông Nguyễn Văn Hào – Trưởng phòng Tổng hợp quyết toán Vụ Ngân sách nhà nước - Bộ Tài chính)

(Đ/c Lê Ngọc Khánh –Giám đốc Sở Tài chính và công chức thuộc các phòng Ngân sách, Hành chính Văn xã, Đầu tư, Tài chính Doanh nghiệp tại buổi làm việc)

a) Slide CQ TC KTNN

b) Sơ đồ 3 tổng hợp quyết toán

c) Sơ đồ 4 Kiểm tra tính cân đối

d) Sơ đồ quản lý

Tổng hợp: Dương Đình Ngân - Sở Tài chính