Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị giao ban cơ quan tài chính các Huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh quí I năm 2015

     Nhằm đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 và thảo luận các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến tình hình thực hiện thu, chi ngân sách Quý I năm 2015. Ngày 25/4/2015, Sở Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban tài chính Quí 1 năm 2015.

     Đến dự Hội nghị giao ban, gồm có:

     Về phía Sở Tài chính:

     + Ban Giám đốc Sở.

     + Lãnh đạo các phòng: Hành chính – văn xã, Đầu tư, Thanh tra, Quản lý Giá – Công sản, Tài chính doanh nghiệp, Văn phòng Sở.

     + Lãnh đạo và cán bộ chuyên quản Phòng Ngân sách.

     Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; Kế toán ngân sách, CBCQ xã, phường, thị trấn; 02 đại diện cấp xã, do Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch đề cử.

(Đ/c Lê Ngọc Khánh – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị)

(Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn và Đại biểu tham gia Hội nghị)