Công đoàn sở Công đoàn sở

Hình ảnh Đại hội công đoàn Sở Tài chính nhiệm kỳ năm 2013-2018