Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Sở Tài chính nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Từ năm 2009 đến 2011, dưới dự lãnh đạo của Đảng ủy và Ban giám đốc Sở, tập thể CBCC Sở Tài chính đã không ngừng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được HĐND và UBND tỉnh giao, với kết quả cụ thể như sau:

- Năm 2009:

+ Tổng thu NSNN là 66.725 tỷ đồng, đạt 87,3% so với dự toán.

+ Tổng chi NSNN là 5.525 tỷ đồng, đạt 108,6% so với dự toán.

- Năm 2010:

+ Tổng thu NSNN là 80.374,1 tỷ đồng, đạt 101,8% so với dự toán.

+ Tổng chi NSNN là 7.054,5 tỷ đồng, đạt 108 % so với dự toán.

- Năm 2011:

+ Tổng thu NSNN là 115.221,9 tỷ đồng, đạt 129,7% so với dự toán.

+ Tổng chi NSNN là 8.409,7tỷ đồng, đạt 112,5 % so với dự toán.

Từ kết quả đạt được như trên, Tập thể CBCC Sở Tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (Quyết định số 1344/QĐ-TTg ngày 21/09/2012 của Thủ tướng Chính phủ)