Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013

Ngày 23 tháng 01 năm 2013 Sở Tài chính tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013.