Hoạt động của lãnh đạo Sở Hoạt động của lãnh đạo Sở

Bàn giao nhiệm vụ Giám đốc

- Ngày 26 tháng 12 năm 2012 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2854/QĐ-UBND về việc tiếp nhận và bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

- Ngày 08 tháng 01 năm 2013 Sở Tài chính tổ chức Lễ bàn giao nhiệm vụ Giám đốc Sở Tài chính tỉnh BR-VT.

Thành phần bàn giao:

- Người ban giao: Ông Hà Văn Rao – Giám đốc Sở Tài chính (cũ)

- Người nhận bàn giao: Ông Nguyễn Thành Long – Giám đốc Sở Tài chính (mới)