VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1 4844/STC-QLGCS đề nghị báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 201 11/12/2019
2 4837/STC-QLGCS đề nghị thẩm định hồ sơ xây dựng TCĐM xe ô tô chuyên dùng 11/12/2019
3 110/QĐ-STC Quy chế dân chủ 12/11/2019
4 4256/STC-TCHCSN Triển khai chế độ mới, tổng hợp trong tháng 10 năm 2019 05/11/2019
5 12873/BTC-ĐT Hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch 25/10/2019
6 72/2019/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 6 TT số 45/2014/TT-BTC ngày 16/4/2014 hướng dẫn về thu nộp khoản đóng góp bắt buộc, chế độ quản lý tài chính và chế độ hạch toán, kế toán đói với quỹ phòng chống tái hại của thuốc lá 14/10/2019
7 3813/STC-QLNS Triển khai Công điện số 1138/CĐ-KTNN ngày 11/9/2019 của Kiểm toán nhà nước 07/10/2019
8 67/2019/TT-BTC Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn NSNN 23/09/2019
9 3499/STC-QLNS Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022. 17/09/2019
10 3485/STC-QLNS Triển khai Công văn của Bộ Tài chính về thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương 16/09/2019
11 3478/STC-VP Rà soát, thống kê vị trí việc làm và thực hiện chính sách tiền lương trong lĩnh vực tài chính 16/09/2019
12 1138/CĐ-KTNN Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán thông qua việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hành công vụ 11/09/2019
13 3329/STC-QLNS Triển khai việc hạch toán mục lục ngân sách vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào và Chính phủ Campuchia 04/09/2019
14 10095/BTC-HCSN Hướng dẫn kinh phí cho hoạt động tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW về tang cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 28/08/2019
15 23/2019/QĐ-UBND Phê duyệt Bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 26/08/2019
16 3175/STC-TCHCSN Đề nghị phối hợp báo cáo tình hình sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống xâm hại trẻ em 26/08/2019
17 02/2019/QĐ-KTNN Ban hành Hướng dẫn phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng 22/08/2019
18 8199/UBND-VP Hướng dẩn xác định giá khởi điểm để bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu còn chất lượng theo các quy định hiện hành 20/08/2019
19 53/2019/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu nộp, quản lý, sử dụng phí thảm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp 20/08/2019
20 9635/BTC-TCDT Thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương 19/08/2019
Hiển thị 1 - 20 of 1.538 kết quả.
của 77