VBHC
Tìm kiếm Văn Bản Hành Chính
Nhập số hiệu văn bản,tên văn bản hoặc từ khóa liên quan đến nội dung văn bản vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ.
Danh sách Văn Bản Hành Chính 
# Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành
1521 18/2006/TT-BTC Thông tư hướng dẫn chế độ kiểm soát chi đối với các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 13/03/2006
1522 13/2006/NĐ-CP Nghị định về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 24/01/2006
1523 120 /2005/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 30/12/2005
1524 05/2005/NQLT-TANDTC-BNV-UBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ NỘI VỤ - BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 05/12/2005
1525 61/2005/QH11 Luật đấu thầu 29/11/2005
1526 60/2005/QH11 Luật Doanh nghiệp 29/11/2005
1527 142/2005/NĐ-CP Nghị định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 14/11/2005
1528 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC Thông tư liên tịch Hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14/11/2005
1529 130/2005/NĐ-CP Nghị định quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính Nhà nước 17/10/2005
1530 03/2006/TTLT-BTC-BNV Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ 17/10/2005
1531 115/2005/NĐ-CP Nghị định quy định cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học và công nghệ công lập 05/09/2005
1532 40/2005/QH11 Bộ luật hàng hải Việt Nam 14/06/2005
1533 21 /2005/TT-BTC THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ 22/03/2005
1534 117/2004/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất 07/12/2004
1535 32/2004/QH11 Luật an ninh quốc gia 03/12/2004
1536 198/2004/NĐ-CP Nghị định về thu tiền sử dụng đất 03/12/2004
1537 188/2004/NĐ-CP Nghị định Về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất 16/11/2004
1538 185/2004/NĐ-CP Nghị định về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kê toán 04/11/2004
1539 67/2004/QĐ-BTC QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước” 13/08/2004
1540 115/2004/QĐ-TTg Quyết định v/v sửa đổi, bổ sung quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo QĐ 193/2001/QĐ-TTg ngày 20/12/2001 của TTg CP 25/06/2004
Hiển thị 1.521 - 1.540 of 1.554 kết quả.
của 78