Văn Bản Hành Chính Mới Văn Bản Hành Chính Mới

Dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu
Lĩnh vực thống kê: Kinh tế
Cơ quan soạn thảo: Bộ Tài Chính
Ủy ban thẩm tra:
Ngày xuất bản: 12/06/2013
Số lượt xem: 13967
góp ý: 0
Phạm vi điều chỉnh:
Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

---------

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số:      /2013/TT-BTC

---------------------------------------

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2013

 

 
THÔNG TƯ

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với

các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu

----------------------

 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 710/2008/NQ-UBTVQH12 ngày 22/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu

Sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế qui định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế từ 0% lên 5%.

 

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày    tháng    năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;

- Công báo;

- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).

              KT. BỘ TRƯỞNG

                THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                   Vũ Thị Mai

 

Gửi góp ý cho dự thảo
Dự thảo Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với các mặt hàng dăm gỗ thuộc nhóm 44.01 tại Biểu thuế xuất khẩu
Họ và tên (Bắt buộc)
Thư điện tử
Địa chỉ
Tiêu đề góp ý (Bắt buộc)
Nội dung góp ý
Mã xác nhận
Mã xác nhận
Reload-Capcha