GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH GIỚI THIỆU SỞ TÀI CHÍNH

Văn phòng Sở Văn phòng Sở

I. Chức năng:      

- Tham mưu cho Ban Giám đốc chỉ đạo, điều hành trong công tác; Tổng hợp; Công tác cán bộ, tổ chức bộ máy; Văn thư - lưu trữ; Cải cách hành chính; Pháp chế và Tiếp nhận, giao trả kết quả theo mô hình "Một cửa"; Thi đua khen thưởng; Hành chính - quản trị; Kế toán - Tài vụ; Phòng cháy chữa cháy; Phòng chống lụt bão; Quốc phòng - an ninh và bảo vệ trật tự an toàn cơ quan...

II. Nhiệm vụ:

- Tham mưu đề xuất cho Giám đốc Sở về công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Tổ chức bộ máy và nhân sự; Tuyển dụng, bổ nhiệm, điều động, thi tuyển đối với cán bộ công chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở: Các chế độ chính sách tiền lương; bảo hiểm xã hội, hưu trí, nâng lương, khên thưởng và kỷ luật đối với công chức trong cơ quan theo đúng các chính sách, chế độ hiện hành.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; báo cáo thi đua và các báo cáo đột xuất khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc Sở.

- Giúp Giám đốc Sở tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc, quy trình xử lý công việc, chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở đã được ban hành.

- Thực hiện công khai việc mua sắm, sử dụng vật tư, văn phòng phẩm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiền phục vụ công tác chung của Sở.

III. Cơ Cấu Tổ Chức:

1. Tổng số lượng cán bộ công chức (30/06/2019): 16 người

2. Lãnh đạo phòng gồm có 03 người. Trong đó: 01 Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng

- Chánh Văn phòng: Bà Vương Thị Thu Hà

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Dương Đình Ngân