Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

Thông tin đấu thầu
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản để thẩm định giá quyền sử dụng mặt nước theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 38.172,6 m2 mặt nước tại phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu do UBND phường Rạch Dừa quản lý. Và cho Công ty CP Cảng Đông Xuyên thuê toàn bộ diện tích mặt nước thu hồi trên để đầu tư, xây dựng: Cảng Khu công nghiệp Đông Xuyên
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản để thẩm định giá khu đất theo Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc thu hồi 7.292,5 m2 đất tại phường 12, thành phố Vũng Tàu (diện tích 7.292,5 m2 đất này là một phần trong tổng diện tích 37.158,1 m2 đất trước đây UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho Công ty CP thương mại và dịch vụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê để sử dụng vào mục đích Khu chế biến thủy sản xuất khẩu Phước Cơ tại Quyết định số: 139/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 và quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Và cho Công ty TNHH Thủy sản Thái Bình Dương tiếp tục thuê toàn bộ diện tích đất thu hồi trên để sử dụng và mục đích làm khu chế biến thủy sản
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản theo yêu cầu định giá tài sản số 02/YC-PC02-Đ4 ngày 15/3/2019 của Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh