ĐK kê khai giá ĐK kê khai giá

Danh sách doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá)