ĐK kê khai giá ĐK kê khai giá

Danh sách đăng ký, kê khai giá
Quyết định số 122/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 12/01/2011
Quyết định số 1544/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/08/2012
Quyết định số 1550/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 10/08/2012
Công văn hướng dẫn thực hiện kê khai, đăng ký giá năm 2013

Danh sách các đơn vị đã đăng kê khai, đăng ký giá (Đợt 1 & 2)