Tài liệu Tài liệu

Tài liệu
89/2010/TT- BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
45/2013/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
11546/BTC-QLCS Hướng dẫn hạch toán hao mòn TSCĐ và thống nhất số liệu trong Phần mềm Quản lý đăng ký TSNN
184/2013/TT-BTC Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp
32/2008/QĐ-BTC: Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
351/TC-QĐ-CĐKT Về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị hành chính sự nghiệp
Về việc triển khai Chương trình quản lý đăng ký tài sản nhà nước phiên bản 1.0.6245 /BTC-QLCS
Phụ lục: Hướng dẫn về việc trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản lý tài sản cố định và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước