Tài liệu Tài liệu

Phổ biến Luật NSNN 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật NSNN cho các địa phương

Slide trinh bay phan 1

Slide trinh bay phan 2

Slide trinh bay phan 3

Tai lieu dong quyen phan loi 

tiliubigingtphunlutnsnn2015vccvnbnh