Tài liệu Tài liệu

Phụ lục: Hướng dẫn về việc trao đổi dữ liệu giữa phần mềm quản lý tài sản cố định và cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước