Công đoàn sở Công đoàn sở

Công đoàn sở
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2018
Phát động phong trào thi đua năm 2018
Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2014.
Ngày 25 tháng 10 năm 2013, Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Tài chính nhiệm kỳ 2013 – 2018.