Công đoàn sở Công đoàn sở

Đại hội công đoàn 2017-2022

Hình ảnh hoạt động đại hội công đoàn năm 2017