Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

4925/HD-UBND về việc thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu