Thông tin đấu thầu Thông tin đấu thầu

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

QUYẾT ĐỊNH 1188