Kết quả xử lý đường dây nóng Kết quả xử lý đường dây nóng

1845/STC-NS TRẢ LỜI PHẢN ÁNH CỦA CÔNG DÂN QUA ĐƯỜNG DÂY NÓNG