Thông tin Thông tin

Thực hiện lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
Tiếp nhận hồ sơ dự thi tuyển công chức hành chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2018
chấn chỉnh công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh
Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi tuyển công chức hành chính năm 2016